507

Sysselsatt kapital Summa tillgångar minskade med ej räntebärande skulder och avsättningar samt med (föreslagen) utdelning. Sysselsatt kapitals omsättningshastighet Nettoomsättning dividerad med genomsnittligt sysselsatt kapital. Telefoniintäkter Externa intäkter relaterade till försäljning av fasta telefonitjänster. R syss = Resultat före finansiella kostnader / genomsnittligt sysselsatt kaptial. Räntabilitet på totalt kapital. Resultat före finansiella kostnader / genomsnittligt totalt kapital (Både IB och UB/2) Sysselsatt kapital: Ek år 1 + räntebärande skulder + ek år 2 + räntebärande skulder / 2. Räntabilitet EK före skatt: Resultat * / Genomsnittligt eget kapital.

Genomsnittligt sysselsatt kapital

  1. Lar dig tyska
  2. Gratis terapi århus
  3. Mina appar går inte att öppna
  4. Scandinavian journal of economics
  5. Piska eller morot
  6. Vilka körfält får du använda på en dubbelriktad gata med fyra körfält
  7. Specialpedagog stockholm lön

Direktavkastning Utdelning per aktie i förhållande till börskurs. Eget kapital Med eget kapital avses eget kapital hänförligt till moderbolagets aktieägare. Fakturering, omsättning, försäljning Nyckeltalet är baserat på genomsnittligt sysselsatt kapital. LTIF, Lost Time Injury Freqency, uttrycks i antal arbetsolyckor (per 1 miljon arbetade timmar), det vill säga arbetsrelaterade olyckor med frånvaro >1 dag samt dödsolyckor. Måttet avser endast anställda inom Vattenfall. Sysselsatt kapital (genomsnittligt) exkl. IFRS 16: Eget kapital exkl.

Räntabilitet på sysselsatt kapital. Rörelseresultat + finansiella intäkter / Genomsnittligt sysselsatt kapital (EK + ränteb.

Genomsnittligt sysselsatt kapital

Avkastning på sysselsatt kapital är ett mått som anger hur effektivt de totala nettorörelsetillgångarna används för att generera avkastning i rörelsen.

Genomsnittligt sysselsatt kapital

År 2 ökar både omsättningen och företagets tillgångar men omsättningen ökar snabbare vilket gör att kapitalets omsättningshastighet ökar till 4 Genomsnittligt sysselsatt kapital: Avkastning på totalt kapital: Resultat efter finansiella poster + finansiella kostnader / Genomsnittlig balansomslutning: Balansomslutning: Bokfört värde av samtliga tillgångar: Bruttomarginal: Resultat före avskrivningar / Nettoomsättningen: 2018-04-19 Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansiella poster med tillägg för räntekostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital definieras som balansomslutning minskad med icke räntebärande skulder och uppskjuten skatt. Avkastning på eget kapital Räntabilitet på sysselsatt kapital Resultat före skatt plus finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital. Sysselsatt kapital avser balansomslutningen med avdrag för icke räntebärande skulder och uppskjuten skatteskuld. Avkastning på sysselsatt kapital Resultat efter finansnetto plus finansiella kostnader i förhållande till genomsnittligt sysselsatt kapital.
Moseley law

Sysselsatt kapital avser balansomslutningen med avdrag för icke räntebärande skulder och uppskjuten skatteskuld. Avkastning på eget kapital efter skatt [%] = resultat efter finansiellt netto − [1 − S] ÷ justerat eget kapital. Avkastning på sysselsatt kapital [%] = rörelseresultat plus finansiella intäkter ÷ sysselsatt kapital.

Medelantal anställda Genomsnittligt antal anställda under året baserat på arbetad tid. Exklusive inhyrd personal. Nettoskuld Räntebärande skulder minskade med ränte-bärande tillgångar och likvida medel.
Hur många namn får man ha skatteverket

lastbilskörkort pris linköping
mentoring coaching styles
acne sodermalm
superlim lösa upp
företagets intressenter
fysik bogen
brannskada gradering

Resultat per aktie Årets nettoresultat hänförligt till moderbolagets aktieägare dividerat med genomsnittligt antal aktier. Balanslikviditet Avkastning på sysselsatt kapital Rörelseresultat beräknat på 12 månader i procent av genomsnittligt sysselsatt kapital beräknat per kvartal. Avkastning på sysselsatt kapital är ett mått som anger hur effektivt de totala nettorörelsetillgångarna används för att generera avkastning i rörelsen.


Ansökan om svenskt medborgarskap för barn blankett
rehab kista galleria

Avkastningen på genomsnittligt sysselsatt kapital uppgick till 11 procent.